اساتید دانشکده

رحمن سیفی

رحمن سیفی

رحمن سیفی   (EN Page)

استاد 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
اثر خواص مکانیکی بر چقرمگی شکست در مود ترکیبی 1 و2 کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/23
محمد اسدی بررسی پارامترهای مکانیک شکست در ترکهای زیر سطحی تحت بار متحرک کارشناسی ارشد دانلود 1396/12/21
مهران بشیری گودرزی مطالعه عددی و آزمایشگاهی تاثیر اعمال بیش بار بر رشد ترک خستگی در مود ترکیبی I-II کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/13
رضا حسینی بررسی اثر رفتار پلاستیک سیکلی با وجود سخت شوندگی بر رشد ترک خستگی دکتری دانلود 1397/04/27
سیدعباس رادمرد ساخت رآکتور بستر صافی ناپیوسته با جریان رو به پایین و بررسی تیمارهای حرارتی و ترموشیمیایی بر روی تولید بیوگاز و مدلسازی فرآیند تولید بیوگاز از پسماندهای مواد عذایی دکتری دانلود 1396/04/20
مهدی سیفی اثر تغییرات هندسی شیار نمونه تست شارپی در تعیین استحکام شکست فلزات کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/11
حمید شهبازی تحلیل رشد ترک خستگی در نمونه هایی با ناچ زاویه دار در مود ترکیبی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/28
مبین صالحی تعیین ضرایب شدت تنش ناشی از کشش و برش در ترک های زیرسطحی با استفاده از روش تابع وزنی کارشناسی ارشد دانلود 1396/12/12
کاوه عباسی بررسی اثر عیوب اتصال انقباضی بر رفتار مکانیکی و ارتعاشی دکتری دانلود 1395/06/29
مسلم عواطفی اکمل بررسی عددی و تحلیلی کمانش پوسته های استوانه ای FGM معیوب تحت اثر خمش خالص و فشار داخلی کارشناسی ارشد دانلود 1393/08/14
محمدعلی کاظمی بررسی اثر تغییر شکلهای پلاستیک شدید بر پارامترهای شکست در مود ترکیبی دکتری دانلود 1397/07/04
عرفان کاکاوند تخمین رشد ترک خستگی در بارگذاری سیکلی مکانیکی و حرارتی کارشناسی ارشد دانلود 1395/02/21
فریبرز نصیری فرد اثرنوع و ابعاد ناحیه تمرکز تنش بر ایجاد و رشد شبه استاتیکی ترک درمواد فلزی تحت مودترکیبی I/II کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/10
داود واشقانی فراهانی بررسی تجربی و عددی رفتار ورق با چند ترک تحت بارهای استاتیکی و خستگی کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/30
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تئوری ورق ها طراحی کاربردی 2117308 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) 1400/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
تئوری ورق و پوسته 1 2117119 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) 1400/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
طراحی اجزا 1 2117029 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1400/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
خستگی،خزش و شکست 2117127 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) 1400/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
طراحی اجزا 1 2117029 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1400/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
طراحی مخازن تحت فشار 2117109 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:00) 1400/04/12 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
مکانیک شکست (دکتری) 2117303 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) 1400/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
تئوری ورق ها طراحی کاربردی 2117308 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) 1399/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
تئوری ورق و پوسته 1 2117119 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) 1399/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
طراحی اجزا 1 2117029 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1399/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
مکانیک مواد مرکب 2117062 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) 1399/11/02 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
خستگی،خزش و شکست 2117127 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:00) 1399/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
طراحی اجزا 1 2117029 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1399/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
طراحی مخازن تحت فشار 2117109 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:00) 1399/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مکانیک شکست (دکتری) 2117303 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:00) 1399/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
تئوری ورق ها طراحی کاربردی 2117308 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1398/10/17 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
تئوری ورق و پوسته 1 2117119 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1398/10/17 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
طراحی اجزا 1 2117029 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (17:00 - 18:00) 1398/10/14 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مکانیک مواد مرکب 2117062 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
تئوری ورق ها طراحی کاربردی 2117308 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) 1397/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2