« بازگشت

تغییر تاریخ امتحان مهندسی پی

تغییر تاریخ امتحان مهندسی پی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

به اطلاع دانشجویان عمران می رساند. با توجه به عدم برگزاری امتحان در موعد مقرر، براساس موافقت صورت گرفته امتحان درس مهندسی پی به مدرسی آقای دکتر محمد ملکی از روز شنبه 2/4/1397 به روز چهارشنبه 13/4/1397 موکول گردیده است . امتحان راس ساعت 10 صبح در محل کلاس شماره 13 واقع در سایت نظری دانشکده مهندسی برگزار خواهد شد.

به اطلاع دانشجویان عمران می رساند. با توجه به عدم برگزاری امتحان در موعد مقرر، براساس موافقت صورت گرفته امتحان درس مهندسی پی به مدرسی آقای دکتر محمد ملکی از روز شنبه 2/4/1397 به روز چهارشنبه 13/4/1397 موکول گردیده است . امتحان راس ساعت 10 صبح در محل کلاس شماره 13 واقع در سایت نظری دانشکده مهندسی برگزار خواهد شد.