« بازگشت

رساله دکتری مهندس آرش نوبری با عنوان «ارائۀ مدلی چندهدفه برای مسألۀ طراحی شبکۀ زنجیرۀ تأمین یکپارچه در حالت رقابتی با در نظر گرفتن عامل رقابت در سطح تقاضا و تأمین»

رساله دکتری مهندس آرش نوبری با عنوان «ارائۀ مدلی چندهدفه برای مسألۀ طراحی شبکۀ زنجیرۀ تأمین یکپارچه در حالت رقابتی با در نظر گرفتن عامل رقابت در سطح تقاضا و تأمین»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

رساله دکتری مهندس آرش نوبری با عنوان «ارائۀ مدلی چندهدفه برای مسألۀ طراحی شبکۀ زنجیرۀ تأمین یکپارچه در حالت رقابتی با در نظر گرفتن عامل رقابت در سطح تقاضا و تأمین» با راهنمایی دکتر امیر سامان خیرخواه در روز چهارشنبه 25/11/96 ساعت 10-12 در آمفی تئاتر دانشکده فنی مهندسی ارائه خواهد شد.

رساله دکتری مهندس آرش نوبری با عنوان «ارائۀ مدلی چندهدفه برای مسألۀ طراحی شبکۀ زنجیرۀ تأمین یکپارچه در حالت رقابتی با در نظر گرفتن عامل رقابت در سطح تقاضا و تأمین» با راهنمایی دکتر امیر سامان خیرخواه در روز چهارشنبه 25/11/96 ساعت 10-12 در آمفی تئاتر دانشکده فنی مهندسی ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعت بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

آرش نوبری