سمینار کارشناسی ارشد خانم زهرا کاتبی با عنوان «ارزیابی سیاست های امنیتی XACML با استفاده از معیارهای شباهت»

سمینار کارشناسی ارشد خانم زهرا کاتبی با عنوان «ارزیابی سیاست های امنیتی XACML با استفاده از معیارهای شباهت»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: ارزیابی سیاست های امنیتی XACML با استفاده از معیارهای شباهت استاد راهنما: دکتر محمد نصیری استاد مشاور: دکتر محسن رضوان ی نگارش: زهراکاتبی زمان: چهارشنبه 18/11/1396 مکان: آزمایشگاه شبکه دانشکده مهندسی ساعت: 10:00

عنوان: ارزیابی سیاست های امنیتی XACML با استفاده از معیارهای شباهت

استاد راهنما: دکتر محمد نصیری

استاد مشاور: دکتر محسن رضوان

ی نگارش: زهراکاتبی

زمان: چهارشنبه 18/11/1396

مکان: آزمایشگاه شبکه دانشکده مهندسی

ساعت: 10:00