محمد عمادی اعظم

محمد عمادی اعظم


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشكده مهندسي

گروه مکانیک

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

عنوان:

بررسی سه بعدی ارتعاشات القاء شده در برج میلاد در اثر وزش باد با سرعت های مختلف با استفاده از روش اجزاء محدود

 

استاد راهنما:

دكترمکانیک

استاد مشاور:

دكترگودرزی

پژوهشگر:

محمد عمادی اعظم

چكيده پايان نامه:

 

در این پایان نامه به بررسی اثر باد و ارتعاشات القاء شده در سازه برج میلاد تهران که تنها سازه بلند ایران با ارتفاع 435متر می باشد، پرداخته شده است. برای این منظور از روش آنالیز اجزاء محدود برای تعیین پاسخ دینامیکی سازه در برابر باد استفاده گردیده است. از روش کوپلینگ دوطرفه در شبیه سازی تراکنش بین سازه و سیال با بهره گیری از نرم افزارهای آباکوس ، در حوزه آنالیز اجزاء محدود برای مدلسازی هندسه برج و استار سی سی ام ، در حوزه دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) جهت مدلسازی باد اطراف برج استفاده شده است. با توجه به نقش پدیده گردابه های ریزشی در ایجاد ارتعاش در جهت عمود بر جریان در مسائل مربوط به عبور جریان از روی سازه ها، این پدیده در تمامی نقاط سازه اعم از شافت و سازه راس مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج حاصل از این پایان نامه نشان می دهد که در سرعت ماکزیمم باد شهر تهران یعنی سرعت 25 متر برثانیه، شتاب در طبقات مسکونی برج از حد تحمل انسان فراتر رفته و نوسان برج با این شتاب، باعث بوجود آمدن اختلالات فیزیولوژیک در ساکنان آن خواهد شد. همچنین بررسی جریانات اطراف برج، وقوع پدیده ریزش گردابه ها را در تمامی نقاط پایه و سازه راس نشان می دهد. فشار ها و مکش های وارد بر سطح سازه برج در سرعت های مختلف باد شهر تهران از دیگر مواردی است که در این پایان نامه تعیین گردیدند. بر این اساس حداکثر فشار طراحی برای سازه راس و نمای شیشه ای آن در حداکثر سرعت باد شهر تهران در حدود 17/1 کیلو پاسکال و حداکثر مکش (فشار منفی) در همین جریان در حدود 29/3 کیلو پاسکال بدست آمد.

زمان: 14 تیر ساعت 10

    مكان:سمينار2 گروه عمران