اساتید دانشکده

عباس پاک

عباس پاک

عباس پاک   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ابزار شناسی و ماشینکاری پیشرفته 2117411 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/17 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
روشهای تولید و کارگاه 2117080 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
روشهای غیر سنتی ماشینکاری (فرایندهای الکتروفیزیکی) 2117404 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/14 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
روشهای تولید و کارگاه 2117080 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) 1397/10/17 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
روشهای غیر سنتی ماشینکاری (فرایندهای الکتروفیزیکی) 2117404 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) 1397/10/15 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
کارآموزی1 2117105 0 02 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
نمایش 6 نتیجه
از 1