اساتید دانشکده

حاتم عبدلی

حاتم عبدلی

حاتم عبدلی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حساب کامپیوتری 2116278 3 01 هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
ریزپردازنده و زبان اسمبلی 2116074 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1399/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
مدارهای منطقی 2116064 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) 1399/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
آزمایشگاه مدارهای منطقی و معماری کامپیوتر 2116079 1 03 هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) نامشخص ترم دوم 1398
سیستمهای نهفته و بی درنگ 2116125 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال 2116072 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1399/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
طراحی و ارزیابی سیستمهای بی درنگ نهفته 2116281 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
معماری ادوات شبکه 2116264 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
نمایش 8 نتیجه
از 1