اساتید دانشکده

علیرضا حاتمی

علیرضا حاتمی

علیرضا حاتمی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بازار برق 2113275 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1 2113117 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) 1398/10/16 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
مدارهای الکتریکی 1 2113107 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/14 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
نمایش 3 نتیجه