اساتید دانشکده

جواد طاهری نژاد

جواد طاهری نژاد

جواد طاهری نژاد   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه بتن 2115075 1 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1398
آزمایشگاه بتن 2115075 1 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1398
پروژه راهسازی 2115030 1 01 هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) نامشخص ترم دوم 1398
پروژه راهسازی 2115030 1 02 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
راهسازی 2115042 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
متره و برآورد پروژه 2115127 1 01 هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/08 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
متره و برآورد پروژه 2115127 1 02 هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/08 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مصالح ساختمانی 2115017 0 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
آزمایشگاه بتن 2115075 1 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1398
آزمایشگاه بتن 2115075 1 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1398
پروژه راهسازی 2115030 1 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1398
پروژه راهسازی 2115030 1 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1398
راه آهن 2115046 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/17 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
راهسازی 2115042 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
متره و برآورد پروژه 2115127 1 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مصالح ساختمانی 2115017 0 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/14 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
نمایش 16 نتیجه
از 1