اساتید دانشکده

محسن بابائی

محسن بابائی

محسن بابائی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آمار و احتمالات مهندسی 2115001 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/14 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
آمار و احتمالات مهندسی 2115001 2 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/14 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مهندسی ترابری 2115044 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
آمار و احتمالات مهندسی 2115001 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
ماشین آلات ساختمانی در راهسازی 2115095 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/15 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مهندسی ترابری 2115044 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/17 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
نمایش 6 نتیجه
از 1