اساتید دانشکده

مصطفی مقدسی

مصطفی مقدسی

مصطفی مقدسی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

همایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
اثر تعداد و محل قرارگیری کمربندهای دیوار برشی بر رفتار لرزه ای سازه های لوله قابی بلند بتنی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/24
مطالعۀ تجربی وصلۀ جوشی میلگردهای کششی با مقاومت بالا و مقایسه اقتصادی آن با وصلۀ پوششی کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/27
رضا یاری قره باغی بررسی اثرات هسته دیوار برشی و لوله داخلی بر رفتار لرزه ای سازه های لوله قابی بلند بتنی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
حسن رشیدی مطالعه آزمایشگاهی و اقتصادی وصله جوشی میلگردهای کششی با شکل پذیری متوسط(A2) کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/28
مهدی رهایی بررسی رفتار بتن سبز ساخته شده از موکت های بازیافتی کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/30
امید شابازی قوزانی بررسی رفتار شانه های بتنی مسلح تقویت شده با نوارهای CFRP کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/28
آزیتا کریمی قوشه بلاغ مقایسه رفتار لرزه ای ساختمان های بلند دارای سیستم لوله قابی و سیستم شبکه شش ضلعی کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/30
جواد مرسلی مقایسه عملکرد لرزه ای سیستم شبکه هشت ضلعی و سیستم لوله ای در ساختمان های بلند کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/30
نام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحلیل سازه ها 1 2115023 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1399/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
سازه های بنایی 2115057 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
سمینار و روش تحقیق 2115190 2 03 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
مقررات ملی ساختمان 2115132 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
پروژه سازه های فولادی 2115026 1 01 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) نامشخص ترم دوم 1398
تحلیل غیرارتجاعی سازه 2115181 3 01 هفته های فرد شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
سازه های فولادی 1 2115069 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) 1399/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مقاومت مصالح 2 2115071 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) 1399/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مقررات ملی ساختمان 2115132 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
اصول مهندسی زلزله و باد 2115131 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 13:00) | هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:00) 1398/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
پروژه سازه های فولادی 2115026 1 02 هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) نامشخص ترم اول 1398
پروژه سازه های فولادی 2115026 1 01 هرهفته چهار شنبه (18:00 - 20:00) نامشخص ترم اول 1398
سازه های بنایی 2115057 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
سمینار و روش تحقیق 2115190 2 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مقررات ملی ساختمان 2115132 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
اصول مهندسی پل 2115065 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/17 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
تحلیل سازه ها 1 2115023 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1397/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
سازه های بنایی 2115057 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
سمینار و روش تحقیق 2115190 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/15 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
مقررات ملی ساختمان 2115132 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
نمایش 20 نتیجه
از 1