اساتید دانشکده

مجید فضلی

مجید فضلی

مجید فضلی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بررسی آزمایشگاهی عملکرد حوضچه ی آرامش با کف توری سنگی با درصد تخلخل های مختلف کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
شبیه سازی عددی الگوی جریان و آبشستگی در اطراف موانع توری سنگی تی شکل با تخلخلهای متفاوت بال و جان در کانال مستقیم کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/13
مطالعه آزمایشگاهی عملکرد حوضچه های آرامش با کف صلب و توری سنگی منضم به بلوک های متخلخل میانی و دندانه ی انتهایی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/27
زینب بادپا بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان و آبشستگی بهدلیل حضور مانع توریسنگی در مسیر جریان در کانال مستقیم با بستر متحرک کارشناسی 1394/12/24
زینب بادپا بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان و آبشستگی بهدلیل حضور مانع توریسنگی در مسیر جریان در کانال مستقیم با بستر متحرک 1394/12/24
زینب بادپا بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان و آبشستگی بهدلیل حضور مانع توریسنگی در مسیر جریان در کانال مستقیم با بستر متحرک کارشناسی 1394/12/24
زینب بادپا بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان و آبشستگی بهدلیل حضور مانع توریسنگی در مسیر جریان در کانال مستقیم با بستر متحرک کارشناسی 1394/12/24
زینب بادپا بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان و آبشستگی بهدلیل حضور مانع توریسنگی در مسیر جریان در کانال مستقیم با بستر متحرک کارشناسی ارشد 1394/12/24
سیده صدیقه پزین فوشازده مقایسه آزمایشگاهی تأثیر شمع های دوردیفه زیگزاگی و در امتداد هم بر الگوی جریان و توپوگرافی بستر در کانال مستقیم با بستر متحرک کارشناسی ارشد 1395/03/03
حمید تابیدانی استفاده از روش متوسط گیری در عمق برای شبیه سازی میدان جریان و آبشستگی در اطراف مانع در قوس خارجی کانال 90 درجه و مقایسه آن با نتایج تحلیل های 3 بعدی کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/24
زهره حیدری مقایسه مدل های مختلف آشفتگی در تخمین آبشستگی اطراف آبشکن با درصد های مختلف بازشدگی کارشناسی ارشد 1394/03/06
آزاده رضایی مطالعه آزمایشگاهی الگوی جریان و آبشستگی در اطراف موانع توری سنگی تی شکل با تخلخل های متفاوت بال و جان در کانال مستقیم با بستر متحرک کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/04
حسن یعقوبیان احمر تاثیر مانع موجود در قوس خارجی بر میدان سرعت در کانال روباز با قوس 90درجه کارشناسی ارشد دانلود 1393/08/14
عماد کهریزی شبیه سازی عددی توپوگرافی بستر و میدان جریان در اطراف موانع شمع های دو ردیفه متوالی و زیگزاگی و موانع توری سنگی در کانال مستقیم با بستر متحرک کارشناسی ارشد دانلود 1396/12/08
مهشید گودرزی مطالعه ازمایشگاهی چگونگی توزیع فشار بر روی موانع توری سنگی با درصد تخلخل های متفاوت در کانال مستقیم با بستر ثابت کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/25
حمید میرزایی مقایسه مدل های مختلف آشفتگی برای بررسی تاثیر مانع موجود در قوس خارجی بر میدان سرعت در کانال روباز با قوس 90 درجه با بستر متحرک کارشناسی ارشد 1394/04/03
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
دینامیک 2115007 3 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) 1399/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
دینامیک 2115007 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1399/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
هیدرولیک 2115019 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 13:00) 1399/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
هیدرولیک پیشرفته 2115187 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
دینامیک 2115007 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 13:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:00) 1399/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مکانیک سیالات 2115008 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) 1399/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مهندسی رودخانه (عمران آ ب) 2115178 3 01 هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
دینامیک 2115007 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
دینامیک 2115007 3 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (15:00 - 16:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
هیدرولیک پیشرفته 2115187 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 09:00) 1398/10/19 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
نمایش 10 نتیجه
از 1