اساتید دانشکده

مجید فضلی

مجید فضلی

مجید فضلی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
دینامیک 2115007 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
دینامیک 2115007 3 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (15:00 - 16:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
هیدرولیک پیشرفته 2115187 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 09:00) 1398/10/19 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
نمایش 3 نتیجه