اساتید دانشکده

محمدسعید عقیقی

محمدسعید عقیقی

محمدسعید عقیقی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آز _ مکانیک سیالات 2117028 1 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1398
آز _ مکانیک سیالات 2117028 1 03 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1398
انتقال حرارت پیشرفته هدایت 2117180 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) 1398/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
انتقال حرارت هدایت تبدیل انرژی 2117288 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) 1398/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
ترمودینامیک 1 2117023 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:00) 1398/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
روشهای اجزامحدود(1) 2117223 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) 1398/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
آز _ مکانیک سیالات 2117028 1 03 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/11 (12:00 - 14:00) ترم اول 1397
آز _ مکانیک سیالات 2117028 1 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/11 (12:00 - 14:00) ترم اول 1397
انتقال حرارت پیشرفته هدایت 2117180 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
انتقال حرارت هدایت تبدیل انرژی 2117288 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
ترمودینامیک 1 2117023 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) 1397/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
روشهای اجزامحدود(1) 2117223 3 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) 1397/10/15 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
نمایش 12 نتیجه
از 1