اساتید دانشکده

محمدسعید عقیقی

محمدسعید عقیقی

محمدسعید عقیقی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بررسی اثر نسبت ابعادی بر جریان طبیعی سیال کسون داخل محفظه کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/23
بررسی انتقال حرارت جابجایی طبیعی در نانو سیالات ویسکوپلاستیک- مدل کسون در محفظه مربعی کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/26
بررسی جریان جابهجایی طبیعی سیاالت ویسکوپالستیک در محفظه مربعی با شرط لغزش روی دیواره ها-مدل بینگهام کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/30
جلال زارعی جریان جابجایی ظبیعی سیال کسون بین دو استوانه افقی هم مرکز کارشناسی ارشد دانلود 1397/04/31
محمد علایی دره گرگی بررسی اثر زاویه محفظه بر جریان جابجایی طبیعی آرام سیال بینگهام کارشناسی ارشد دانلود 1397/09/10
مهرداد قراگوزلوحاجیلوئی بررسی اثر زاویه بر جریان جابجایی طبیعی سیال کسون داخل یک محفظه کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/14
علی لنجابی شراهی بررسی جریان جابهجایی طبیعی سیالات بینگهام در محفظه ذوزنقه ای کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/30
حامد معصومی جریان آرام جابجایی طبیعی سیال بینگهام، بین دو استوانه ی هم مرکز کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/24
نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آز _ مکانیک سیالات 2117028 1 03 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1398
آز _ مکانیک سیالات 2117028 1 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1398
آز _ مکانیک سیالات 2117028 1 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1398
ترمودینامیک 1 2117023 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) 1399/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
روش اجزا محدود (2) 2117354 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1399/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
روش اجزا محدود 2 2117163 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1399/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
روشهای اجزامحدود(1) 2117223 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
آز _ مکانیک سیالات 2117028 1 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1398
آز _ مکانیک سیالات 2117028 1 03 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1398
انتقال حرارت پیشرفته هدایت 2117180 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) 1398/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
انتقال حرارت هدایت تبدیل انرژی 2117288 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) 1398/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
ترمودینامیک 1 2117023 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:00) 1398/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
روشهای اجزامحدود(1) 2117223 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) 1398/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
آز _ مکانیک سیالات 2117028 1 03 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/11 (12:00 - 14:00) ترم اول 1397
آز _ مکانیک سیالات 2117028 1 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/11 (12:00 - 14:00) ترم اول 1397
انتقال حرارت پیشرفته هدایت 2117180 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
انتقال حرارت هدایت تبدیل انرژی 2117288 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
ترمودینامیک 1 2117023 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) 1397/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
روشهای اجزامحدود(1) 2117223 3 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) 1397/10/15 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
نمایش 19 نتیجه
از 1