اعضای هیات علمی

 
جواد بهنامیان

جواد بهنامیان

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
وحید خداکرمی

وحید خداکرمی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
امیرسامان خیرخواه قه

امیرسامان خیرخواه قه

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
حمیدرضا دزفولیان

حمیدرضا دزفولیان

استادیار 
پست الکترونیکی: 
نفیسه سلیمانی

نفیسه سلیمانی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
پروانه سموئی

پروانه سموئی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
نمایش 6 نتیجه
از 1