اساتید دانشکده

حبیب اله سایه وند

حبیب اله سایه وند

حبیب اله سایه وند   (EN Page)

دانشیار (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سجاد ابوالفتحی تغییر فاز در مبدل های حرارتی چند لوله ای با پره های داخلی- خارجی کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/28
فرشید احمدی مطالعه انتقال حرارت جابجائی از مجموعه استوانه های با مقطع بیضوی تعبیه شده در یک محیط متخلخل کارشناسی ارشد دانلود 1396/09/07
ایمان آزادگان جهرمی شبیه سازی عددی یک پرتابه مافوق صوت مجهز به عملگر راهنما در جریان شبه دائم کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/28
مجید اسفندیاری بررسی عددی انتقال حرارت جابجایی اجباری نانو سیالات در جریان آرام درون لوله کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/09
امیر بصیری پارسا افزایش انتقال حرارت نانو سیالات از طریق کنترل اثرات تفرق حرارتی در یک مجرای پر شده با ماده متخلخل اشباع دکتری دانلود 1396/10/23
سید مسعود جهانمراد نوری تحلیل نرم افزاری تاثیرات فلپ ها بر ضرائب لیفت و درگ تعدادی ایرفویل کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/09
امین حبیب زاده مطالعه انتقال حرارت جابجائی آزاد در یک محفظه مربعی همراه با بافل با استفاده از ترکیب سیال و نانو ذرات (نانو سیال) کارشناسی ارشد دانلود 1390/09/13
سیدعلی حسینی چادکانی بهبود انتقال حرارت در کانال و لوله از طریق کنترل اثرات تفرق حرارتی کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/19
فرزاد حسن نژادشریفی تحلیل عددی جریان و انتقال حرارت تک فازی در یک مبدل حرارتی صفحه ای راهگاه میکروکانال کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/19
لیلا شامخی تحلیل انتقال حرارت بیو تحت شرایط عدم تعادل حرارتی موضعی در عضو بیولوژیکی متخلخل طی درمان حرارتی دکتری دانلود 1398/11/21
احسان صفرنیا شبیه سازی عددی هیدرودینامیک و انتقال حرارت در یک بستر سیالی کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/30
آرش فلاحی تحلیل عددی انتقال حرارت جابجائی اجباری دائم دو استوانه پشت سر هم جا داده شده در یک ماده متخلخل اشباع شده از نانو سیال کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/20
احمد کریمی مجاهد مقایسه عملکرد حرارتی بین چاه های حرارتی با پره های صفحه ای و سوزنی در جابجائی ازاد کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/12
محمدامین گودرزی شبیه سازی عددی جریان و انتقال حرارت مغشوش نانو سیال در محیط متخلخل همگن کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/13
حسنا مطیری شبیه سازی عددی هیدرودینامیک و انتقال حرارت در بسترهای سیالی جت دار کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/30
رضا نعمتی تحلیل عددی لوله حرارتی پالسی بر مبنای جریان جدا شونده با کاربرد نانو سیالات کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
انتقال حرارت 1 2117032 3 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1400/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
جریان و انتقال حرارت در مواد متخلخل 2117395 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1400/10/20 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
مکانیک سیالات 1 2117026 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:00) 1400/10/18 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
لایه مرزی 1 تبدیل انرژی 2117268 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
لایه مرزی 2117189 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
مکانیک سیالات 2 2117027 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1400/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
انتقال حرارت 1 2117032 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1399/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
انتقال حرارت تشعشع 2117182 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) 1399/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
انتقال حرارت تشعشع تبدیل انرژی 2117287 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) 1399/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
مکانیک سیالات 1 2117026 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1399/10/20 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
آز- انتقال حرارت 2117033 1 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1398
لایه مرزی 1 تبدیل انرژی 2117268 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
لایه مرزی 2117189 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مکانیک سیالات 1 2117026 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1399/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مکانیک سیالات 2 2117027 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1399/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
آز- ترمودینامیک 2117025 1 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1398
انتقال حرارت 1 2117032 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) 1398/10/17 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
ترمودینامیک پیشرفته 2117178 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
جریان و انتقال حرارت در مواد متخلخل 2117395 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) 1398/10/15 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
جریان و انتقال حرارت در مواد متخلخل 2117370 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) 1398/10/15 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2