دروس ارائه شده

نمایش 21 - 40 از 606 نتیجه
از 31
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آزمایشگاه انجماد و ریخته گری 2118083 1 کارشناسی مهندسی مواد 03 امید ایمان طلب هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/10 (08:00 - 10:00)
آزمایشگاه انجماد و ریخته گری 2118083 1 کارشناسی مهندسی مواد 01 امید ایمان طلب هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/10 (08:00 - 10:00)
آزمایشگاه اندازه گیری دقیق و کنترل کیفیت 2114067 2 کارشناسی مهندسی صنایع 01 حمیدرضا دزفولیان هرهفته شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه بتن 2115075 1 کارشناسی مهندسی عمران 02 جواد طاهری نژاد هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه بتن 2115075 1 کارشناسی مهندسی عمران 01 جواد طاهری نژاد هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه روشهای پیشرفته مطالعه مواد 2118159 1 کارشناسی ارشد مهندسی مواد 01 یوسف مظاهری رودبالی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/10 (10:00 - 12:00)
آزمایشگاه مدارهای منطقی و معماری کامپیوتر 2116079 1 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 03 حاتم عبدلی هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) نامشخص
آزمایشگاه مکانیک خاک پیشرفته 2115408 1 دکتری مهندسی عمران 01 محمد ملکی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
آز _ مکانیک سیالات 2117028 1 کارشناسی مهندسی مکانیک 01 محمدسعید عقیقی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
آز _ مکانیک سیالات 2117028 1 کارشناسی مهندسی مکانیک 03 محمدسعید عقیقی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
آز _ مکانیک سیالات 2117028 1 کارشناسی مهندسی مکانیک 02 محمدسعید عقیقی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
آز-هیدرولیک 2115020 1 کارشناسی مهندسی عمران 02 جلال صادقیان هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
آز-هیدرولیک 2115020 1 کارشناسی مهندسی عمران 01 جلال صادقیان هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
استاتیک 2117017 3 کارشناسی مهندسی مکانیک 01 فرامرز فرشته صنیعی هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:00) 1399/04/04 (08:00 - 10:00)
استاتیک 2117017 3 کارشناسی مهندسی مکانیک 02 هاشم مظاهری هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1399/04/04 (08:00 - 10:00)
استراتژی تولید و خدمات 2114170 3 دکتری مهندسی صنایع 01 جواد بهنامیان هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00)
اصول شکل دهی مواد 1 2118087 3 کارشناسی مهندسی مواد 01 یوسف مظاهری رودبالی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00)
اصول مدیریت ساخت 2115106 2 کارشناسی مهندسی عمران 01 سیدمهدی حسینیان هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/04 (10:00 - 12:00)
اصول مهندسی پل 2115065 2 کارشناسی مهندسی عمران 01 فریدون رضایی هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1399/04/07 (08:00 - 10:00)
اصول مهندسی پلیمر 2118103 3 کارشناسی مهندسی مواد 01 حمید اصفهانی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/04 (10:00 - 12:00)
نمایش 21 - 40 از 606 نتیجه
از 31