دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 1,205 نتیجه
از 61
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اجزا محدود2 طراحی کاربردی 2117338 3 دکتری مهندسی مکانیک 01 غلامحسین مجذوبی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) 1400/10/18 (14:00 - 16:00)
ارتعاشات اتفاقی 2117143 3 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 01 علیرضا شوشتری هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) 1400/10/18 (10:30 - 12:30)
ارتعاشات اتفاقی طراحی کاربردی 2117322 3 دکتری مهندسی مکانیک 01 علیرضا شوشتری هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) 1400/10/18 (10:30 - 12:30)
ارتعاشات مکانیکی 2117035 3 کارشناسی مهندسی مکانیک 02 داود نادری هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) 1400/10/28 (10:30 - 12:30)
ارتعاشات مکانیکی 2117035 3 کارشناسی مهندسی مکانیک 01 مهدی کریمی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) 1400/10/28 (10:30 - 12:30)
آز- ترمودینامیک 2117025 1 کارشناسی مهندسی مکانیک 02 امیره نوربخش هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
آز- ترمودینامیک 2117025 1 کارشناسی مهندسی مکانیک 03 امیره نوربخش هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
آز _ مکانیک سیالات 2117028 1 کارشناسی مهندسی مکانیک 02 محمدسعید عقیقی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
آز _ مکانیک سیالات 2117028 1 کارشناسی مهندسی مکانیک 03 محمدسعید عقیقی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
الاستیسیته 2117304 3 دکتری مهندسی مکانیک 01 علی علوی نیا هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/28 (14:00 - 16:00)
انتقال حرارت 1 2117032 3 کارشناسی مهندسی مکانیک 01 حبیب اله سایه وند هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1400/10/21 (10:30 - 12:30)
انتقال حرارت تشعشع 2117182 3 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 01 امیره نوربخش هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/27 (14:00 - 16:00)
انتقال حرارت تشعشع تبدیل انرژی 2117287 3 دکتری مهندسی مکانیک 01 امیره نوربخش هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/27 (14:00 - 16:00)
پایگاه داده ها 2116092 3 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 01 مرتضی یوسف صنعتی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1400/10/28 (10:30 - 12:30)
پلاستیسیته 2117122 3 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 01 فرامرز فرشته صنیعی هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/27 (10:30 - 12:30)
پلاستیسیته 2117324 3 دکتری مهندسی مکانیک 01 فرامرز فرشته صنیعی هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/27 (10:30 - 12:30)
تجزیه و تحلیل تصمیم گیری 2114066 3 کارشناسی مهندسی صنایع 01 امیرسامان خیرخواه قه هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/21 (10:30 - 12:30)
ترمودینامیک 1 2117023 3 کارشناسی مهندسی مکانیک 02 محمدسعید عقیقی هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (15:00 - 16:00) 1400/10/25 (08:30 - 10:30)
ترمودینامیک 1 2117023 3 کارشناسی مهندسی مکانیک 01 امیره نوربخش هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (17:00 - 18:00) 1400/10/25 (08:30 - 10:30)
ترمودینامیک 2 2117024 3 کارشناسی مهندسی مکانیک 01 فضل اله اسکندری منجیلی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (15:00 - 16:00) 1400/10/25 (08:30 - 10:30)
نمایش 1 - 20 از 1,205 نتیجه
از 61