« بازگشت

وحید بلالی

وحید بلالی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

جلسه دفاع از پايان‌نامه كارشناسي ارشد

رشته:مهندسی صنایع

عنوان:

ارائه مدل و الگوریتم برای مسأله مسیر یابی - موجودی چند کالایی احتمالی با در نظر گرفتن حمل مرکب

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر پرویز فتاحی

دانشجو:

وحید بلالی

چكيده:

این پایان نامه مساله مسیریابی موجودی چند کالایی احتمالی با در نظر گرفتن حمل مرکب را معرفی می‌کند. این مساله زمانی به وجود می‌آید که تصمیمات مربوط به مسیریابی و مدیریت موجودی به طور همزمان اتخاذ شوند، که معمولا این حالت در سیستم‌های مدیریت موجودی توسط فروشنده ایجاد می‌شود. مدل مسیریابی موجودی حاضر از نوع سیستم‌های لجستیک چند به یک است که شامل یک کارخانه مونتاژ، دپو (Depot) و تعدادی تامین‌کننده می‌باشد. افق زمانی کراندار در نظر گرفته شده‌است، طوری که ناوگان حمل و نقل ناهمسان موجود در دپو برای برآورده کردن تقاضای هر دوره، کالای مورد نیاز را از تامین‌کننده‌ها به محل کارخانه مونتاژ انتقال می‌دهند. اگرچه الگوریتم‌های ابتکاری، فراابتکاری و دقیق بسیاری برای حل مسائل مسیریابی موجودی معرفی شده است، بیشتر آنها احتمال استفاده از حمل مرکب بین تامین‌کننده‌ها را در راستای کاهش هزینه‌های کلی نادیده گرفته‌اند. در این پایان نامه، حمل مرکب به عنوان راه حلی در جهت افزایش عملکرد زنجیره تامین در نظر گرفته شده است. با این فرض یک وسیله نقلیه می‌تواند یک محصول خاص را از تامین‌کننده محصول و یا در صورت نیاز از محل تامین‌کننده‌ای دیگر به کارگاه مونتاژ انتقال دهد. استفاده از این روش عملکرد زنجیره تامین را بهبود می‌دهد و منجر به کاهش زمان‌های تحویل می‌شود. عدم قطعيت در پارامترهاي مدل‌هاي موجودی - مسیریابی از عوامل مهمي است که بايد هنگام حل مدل مورد توجه قرار بگيرد. به طور کلي عدم قطعيت در مورد پارامترهاي مهمي چون تقاضاي خرده فروش‌ها، ميزان عرضه مواد اوليه و برخي پارامترهاي ديگر، بالا می باشد. اين موضوع محققان را بر آن داشته است که تغييرات زياد موجود در داده‌ها را در مدلسازي در نظر بگيرند. با استفاده از چنين روشي مي‌توان يک مدل بهينه‌سازي پايدار بدست آورد که براي تمام مقادير داده‌هاي مسئله يک جواب نزديک بهينه بدست دهد. در اینجا ابتدا مدل ریاضی مساله در حالت قطعی معرفی شده‌است، سپس به کمک روش برنامه‌ریزی ریاضی تصادفی دومرحله‌ای با دستاویز مدل قطعی به احتمالی بسط داده می‌شود. برای اثبات صحت مدل‌های قطعی و احتمالی مثالی در اندازه کوچک معرفی و با نرم افزار GAMS بهینه‌سازی می‌شود. همچنین الگوریتم فراابتکاری جستجوی هارمونی به عنوان روشی برای مسائل با ابعاد بزرگ معرفی و استفاده شده است. برای ارزیابی عملکرد الگوریتم جستوجوی هارمونی نیز تعدادی نمونه مساله به صورت تصادفی ایجاد و با نرم افزار MATLAB بهینه‌سازی شده است و نتایج حاصله با الگوریتم دقیق مقایسه شده است.

 

 

Abstract:

This paper introduces the stochastic multi-product Inventory Routing Problem (IRP) with transshipment. This problem arises when vehicle routing problem and inventory decisions must be made simultaneously, which is typically the case in the vendor-managed inventory systems. The IRP addressed in this study is a many-to-one distribution network consisting of an assembly plant, a rental truck company (Depot) and many suppliers. We consider a finite time horizon where a fleet of capacitated heterogeneous vehicles, housed at depot, transport products from suppliers to meet the demand of assembly plant in each period. Although Heuristics, metaheuristics and exact algorithms have already been proposed for the IRPs, most of them ignore the possibility of performing transshipments between suppliers so as to further reduce the overall cost. We present a formulation that allows transshipments. First deterministic mathematical formulation of problem is given then we develop it to stochastic model using two-stage stochastic programming with recourse. In addition to this a Harmony Search (HS) algorithm is proposed for large-scale problems. To evaluate the performance of the HS, we have produced random instances and compared them with the result of exact algorithm.

واژه­هاي کليدي: مسأله مسیریابی موجودی احتمالی، حمل مرکب، برنامه‌ریزی تصادفی دومرحله‌ای با دستاویز، الگوریتم جستوجوی هارمونی

 

تاریخ دفاع: 26/11/1393  ساعت 14:00  کلاس 10