اساتید دانشکده

علیرضا شوشتری

علیرضا شوشتری

علیرضا شوشتری   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ارتعاشات اتفاقی 2117143 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:00) 1398/10/18 (10:00 - 12:30) ترم اول 1398
ارتعاشات اتفاقی طراحی کاربردی 2117322 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:00) 1398/10/18 (10:00 - 12:30) ترم اول 1398
دینامیک 2117018 4 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/26 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
طراحی اجزا 2 2117083 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (17:00 - 18:00) 1398/10/14 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
آنالیز مودال 2117165 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/19 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
آنالیز مودال در سیستمهای مکانیکی طراحی کاربردی 2117301 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/19 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
دینامیک 2117018 4 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
طراحی اجزا 2 2117083 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (17:00 - 18:00) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
نمایش 8 نتیجه
از 1