اساتید دانشکده

بهرام رضائی

بهرام رضائی

بهرام رضائی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مکانیک سیالات 2115008 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:00) 1398/10/14 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
هیدرودینامیک 2115186 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 11:00) 1398/10/15 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 2 نتیجه