اساتید دانشکده

محمدامین قاسمی

محمدامین قاسمی

محمدامین قاسمی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی 2113206 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/17 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
سیستم های کنترل مدرن 2113141 3 01 هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
سیگنالها و سیستم ها 2113110 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) 1398/10/26 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
ماشین های الکتریکی2 2113115 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 09:00) | هفته های زوج سه شنبه (09:00 - 10:00) 1398/10/18 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
نمایش 4 نتیجه