اساتید دانشکده

مهدی شعبان

مهدی شعبان

مهدی شعبان   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
حمیدرضا ندری اورزمان بررسی عددی اثر پیش تنش در ترانسدیوسرهای پیزوالکتریکی فراصوتی با توان بالا کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/16
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ریاضیات پیشرفته 1 2117111 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) 1399/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
کارگاه اتومکانیک 2117060 1 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1399
مقاومت مصالح 2 2117030 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (12:00 - 13:00) 1399/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
کارگاه اتومکانیک 2117060 1 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1398
کارگاه اتومکانیک 2117060 1 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1398
کارگاه اتومکانیک 2117060 1 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1398
مکانیک مواد مرکب 2117062 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مکانیک مواد مرکب پیشرفته 2117157 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
نقشه کشی صنعتی 2 2117016 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1398
نقشه کشی صنعتی 2 2117016 2 03 هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1398
نقشه کشی صنعتی 2 2117016 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته شنبه (15:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1398
ریاضیات پیشرفته 1 2117111 3 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/26 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
کارگاه اتومکانیک 2117060 1 03 هرهفته یک شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1398
کارگاه اتومکانیک 2117060 1 02 هرهفته دو شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1398
کارگاه اتومکانیک 2117060 1 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1398
محاسبات عددی 2117009 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/16 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
مقاومت مصالح 2 2117030 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته شنبه (18:00 - 19:00) 1398/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
ریاضیات پیشرفته 1 2117111 3 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
کارگاه اتومکانیک 2117060 1 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 13:00) 1397/10/08 (16:00 - 18:00) ترم اول 1397
کارگاه اتومکانیک 2117060 1 03 هرهفته شنبه (13:00 - 16:00) 1397/10/08 (16:00 - 18:00) ترم اول 1397
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2