اساتید دانشکده

محمدحسن مرادی

محمدحسن مرادی

محمدحسن مرادی   (EN Page)

استاد 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تئوری جامع ماشینهای الکتریکی 2113196 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/14 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
ریز سیستم ها و ریز مولده 2113417 3 01 هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/19 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
کارآموزی 2113127 2 01 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
ماشین های الکتریکی مخصوص 2113163 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/16 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
نمایش 4 نتیجه