اساتید دانشکده

محمدمهدی شهبازی

محمدمهدی شهبازی

محمدمهدی شهبازی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آز الکترنیک صنعتی 2113135 1 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/08 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
آز الکترنیک صنعتی 2113135 1 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/08 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
الکترونیک صنعتی 2113105 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 17:00) | هفته های فرد سه شنبه (17:00 - 18:00) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
الکترونیک قدرت 1 2113195 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مدارهای الکتریکی2 2113108 2 01 هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1398/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
نمایش 5 نتیجه