اساتید دانشکده

امید ایمان طلب

امید ایمان طلب

امید ایمان طلب   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آز خواص مکانیکی مواد 1 2118025 1 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1399
آز خواص مکانیکی مواد 1 2118025 1 03 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1399
آز خواص مکانیکی مواد 1 2118025 1 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1399
آلیاژهای غیر آهنی 2118069 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/30 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
خواص مکانیکی مواد 2 2118102 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
روش های شناسایی و آنالیز مواد 2118090 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
آزمایشگاه انجماد و ریخته گری 2118083 1 03 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
آزمایشگاه انجماد و ریخته گری 2118083 1 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
آزمایشگاه انجماد و ریخته گری 2118083 1 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
انتقال مطالب علمی و فنی 2118097 1 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
کارگاه ریخته گری ذوب و مدل سازی 2114025 1 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1398
متالوژی فیزیکی مواد 2 2118101 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/08 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مطالب ویژه 2118166 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
نمایش 13 نتیجه
از 1