اساتید دانشکده

عباس رمضانی

عباس رمضانی

عباس رمضانی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ابزار دقیق پیشرفته 2113245 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/14 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
سیستم های دیجیتال 2 2113119 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1398/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
طراحی مدارهای مجتمع پرتراکم پیشرفته 2116277 3 01 هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
نمایش 3 نتیجه