اساتید دانشکده

صالح رازینی

صالح رازینی

صالح رازینی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آشنایی با مهندسی برق 2113106 1 01 هفته های زوج شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/19 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
آشنایی با مهندسی برق 2113106 1 02 هفته های فرد شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/19 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
ماشین های الکتریکی 1 2113114 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1398/10/18 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
مدارهای الکتریکی 1 2113107 3 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1398/10/14 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
نمایش 4 نتیجه