اساتید دانشکده

رحمن سیفی

رحمن سیفی

رحمن سیفی   (EN Page)

استاد 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تئوری ورق ها طراحی کاربردی 2117308 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1398/10/17 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
تئوری ورق و پوسته 1 2117119 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1398/10/17 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
طراحی اجزا 1 2117029 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (17:00 - 18:00) 1398/10/14 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مکانیک مواد مرکب 2117062 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
تئوری ورق ها طراحی کاربردی 2117308 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) 1397/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
تئوری ورق و پوسته 1 2117119 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) 1397/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
طراحی اجزا 1 2117029 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (17:00 - 18:00) 1397/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
مکانیک مواد مرکب 2117062 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) 1397/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
نمایش 8 نتیجه
از 1