آزمایشگاه مبانی برق (آموزشی)

آزمایشگاه مبانی برق (آموزشی)آزمایشگاه مبانی برق (آموزشی)


گروه آموزشی: استادیار
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه مبانی برق (آموزشی)
نام سرپرست: مهندس خسرو افکار
مرتبه علمی:
تلفن:
تلفن داخلی: 205
پست الکترونیک: afkar@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس:
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:

سرویس دهنده به گروههای آموزشی مکانیک مواد و صنایع

 

تجهیزات پایه :

نام دستگاه (فارسی) گروه بندی آزمون آزمون قابل انجام با دستگاه
موتور یونیورسال  خدمات آزمایشگاهی  
Resistance Loud خدمات آزمایشگاهی  
Resistance Loud خدمات آزمایشگاهی  
Variable Resistence (Exciter) خدمات آزمایشگاهی  
Syncronose Key خدمات آزمایشگاهی  
Digital Torqe Meter خدمات آزمایشگاهی  
Digital Torqe Meter خدمات آزمایشگاهی  
اندازه گیری توان سه فاز خدمات آزمایشگاهی  
اندازه گیری توان سه فاز خدمات آزمایشگاهی  
اندازه گیری توان سه فاز خدمات آزمایشگاهی  
اندازه گیری توان سه فاز خدمات آزمایشگاهی  
1 phase repulsion motor خدمات آزمایشگاهی  
منبع تغذیه خدمات آزمایشگاهی  
منبع تغذیه خدمات آزمایشگاهی  
منبع تغذیه خدمات آزمایشگاهی  
منبع تغذیه خدمات آزمایشگاهی  
Driver Capacitor خدمات آزمایشگاهی  
Driver Resistor خدمات آزمایشگاهی  
Variable Driver Resistor خدمات آزمایشگاهی  
Digital Tachometer  خدمات آزمایشگاهی  
Digital Tachometer خدمات آزمایشگاهی  
Digital Tachometer خدمات آزمایشگاهی  
Digital Tachometer خدمات آزمایشگاهی  
موتور آسنکرون سه فاز روتور سیم پیچی خدمات آزمایشگاهی آزمایشهای روتور قفل، بی باری، کنترل راه اندازی توسط مقاومت راه انداز، اندازه گیری راندمان تحت بارهای مختلف با توان 1.1 کیلو وات
ژنراتور سنکرون سه فاز خدمات آزمایشگاهی آزمایشهای بی باری و اتصال کوتاه، تولید و بهره برداری تحت بارهای سه فاز و .. با توان 1.1 کیلو وات
Compound Generator خدمات آزمایشگاهی قابلیت آزمایشهای بی باری و تحت بار انواع ژنراتورهای شنت، تحریک مستقیم و کمپوند
DC Compound Motor خدمات آزمایشگاهی قابلیت آزمایشهای بی باری و تحت بار انواع ژنراتورهای شنت، تحریک مستقیم و کمپوند
1 Phase Squirrel Tekruei Motor خدمات آزمایشگاهی  
DC Generator Shunt خدمات آزمایشگاهی  
Torque Meter (Generator System) خدمات آزمایشگاهی  
Compound Generator خدمات آزمایشگاهی  
Compound Generator خدمات آزمایشگاهی  

 

موتور کمپوند:
قابلیت آزمایش‌های بی‌باری و تحت بار انواع موتورهای شنت، تحریک مستقل و کمپوند

DL 1023
It can be also used as a generator.
Technical features:
• Power: 1.1 kW
• Voltage: 220 V
• Speed: 3600 rpm
• Excitation: 180 V / 0.27 A
Accessories:
DL 1017RHD STARTING RHEOSTAT
DL 1017RHE EXCITATION RHEOSTAT


 

ژنراتور کمپوند:
قابلیت آزمایش‌های بی‌باری و تحت بار انواع موتورهای شنت، تحریک مستقل و کمپوند

DL 1024
It can be also used as a motor.
Technical features:
• Power: 0.75 kW
• Voltage: 220 V
• Current: 3.4 A
• Speed: 3450 rpm
• Excitation: 160 V / 0.2 A
Accessories:
DL 1017RHE EXCITATION RHEOSTAT

موتور آسنکرون سه فاز روتور سیم پیچی:
قابلیت آزمایشهای روتور قفل، بی‌باری، بهره‌برداری تحت بارهای مختلف رنج مجاز، لنترن راه‌اندازی توسط مقاومت راه‌انداز، با قابلیت اندازه‌گیری راندمان تحت بارهای مختلف با توان 1/1 کیلو وات

DL 1022
Induction motor with both stator and rotor three-phase windings.
Technical features:
• Power: 1.1 kW
• Voltage: 220/380 V Δ/Y
• Current: 4.7 / 2.7 Δ/Y
• Speed: 3450 rpm, 50 Hz 

موتور القایی تک فاز با خازن راه‌انداز و سایر متلقات:
راه‌اندازی بی بار و تحت بار توسط مدار خازن راه‌انداز و ...

DL 1028
Single-phase squirrel cage asynchronous motor; possible operation with either permanent or only for starting external capacitor.
Technical features:
• Power: 1.1 kW (0.6 kW)
• Voltage: 220 V
• Current: 9.5 A (7.0 A)
• Speed: 2880 rpm (2850 rpm), 50 Hz
Accessories:
DL 1028AC STARTING CAPACITOR UNIT
DL 1028AR STARTING RESISTOR UNIT
DL 1028AL STARTING INDUCTOR UNIT 

ژنراتور سنکرون سه فاز :
قابلیت آزمایشهای ب‌باری و اتصال کوتاه جهت تعیین مشخصه
قابلیت تولید و بهره‌برداری تحت بارهای سه‌فاز و ... با توان 1/1 کیلو وات


DL 1026A
Machine with smooth inductor and three-phase stator armature winding for operation either as an alternator or as a synchronous motor.
Technical features:
• Power:
Alternator: 1.1 kVA
Motor: 1 kW
• Voltage: 220/380 V D/Y
• Current: 2.9/1.7 A D/Y
• Speed: 3000 rpm
• Excitation: 180 V / 0.47 A
Accessories:
DL 1026RHD3 STARTING AND SYNCHRONIZATION RHEOSTAT
DL 1030 PARALLEL BOARD

مجموعه دستگاههای اعمال گشتاور بار الکتریکی:
قابلیت کوپل به انواع موتورهای موجود و اعمال بار به‌آنها و اندازه‌گیری و تعیین راندمان در بارهای رنج مجاز


DL 1019M
Smooth roll rotor and salient pole stator.
Provided with water level, arms, weight and balance weight for measuring
the output torque of the motor.
Possibility of assembling a load cell.
Technical features:
• Maximum supply voltage: 250 Vdc
• Maximum speed: 4000 rpm
• Maximum power in S3: 1.4 kW
POWDER BRAKE

موتور سری DC و AC یونیورسال:
قابلیت بهر‌برداری توسط منابع مختلف AC & DC

DL 1029
Single-phase collector motor with inductor winding in series to the winding of the rotor; able to operate either with ac or dc power supply.
Technical features:
• Power: 0.3 kW ac /0.55 k W dc
• Voltage: 170 V ac/ 190 Vdc
• Current: 6 A ac/ 4.5 A dc
• Speed: 3300 rpm, 50 Hz

مجموعه منبع تغذیه همراه با دور سنج و انواع حفاظنهای مختلف شامل :
تامین تغذیه مناسب تکفاز و سه فاز در سه خروجی متناوب و در دو خروجی یسو مناسب با حفاظتهای مناسب متفاوت کنترل دور ، حفاظت جان، حفاظت محدودیت جریان و ...


POWER SUPPLY MODULES
Suitable for supplying fixed and variable alternating current and fixed and variable rectified direct current, in order to easily carry out all the tests on electrical machines of the UNILAB laboratory and in general in an electric measurement laboratory. Provided with start push-button with remote control switch, stop push-button, key-unlocked emergency mushroom head pushbutton and differential magneto-thermal protection on the main sockets.
Connector for the overspeed protection of the motors. The control devices and the safety connecting terminals, according to the IEC standards, are arranged on the front.
DL 1013M2
Output voltages:
Variable ac 3x0-430 V, 5 A/ 3x0-240 V, 8 A
Fixed ac 3x380 V + N, 16 A / 3x220 V, 8 A
Standard fixed ac 220 V, 10 A
Variable dc 0-240 V, 10 A /0-225 V, 1 A
Fixed dc 220 V, 10 A
Power supply 3x380 V + N,50/60 Hz