سارا کامران

سارا کامران


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

اطلاعیه دفاع برای پایان‌نامه  کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع گرایش سیستم‌های اقتصادی -اجتماعی

 

عنوان:

ارائه الگوریتم برای زمانبندی چندکارخانه‌ای با ماشین‌های موازی غیرمرتبط با درنظر گرفتن زمان‌های آماده‌سازی

 

استاد راهنما:

دکتر جواد بهنامیان

 

 

نگارش:

سارا کامران

 

تاریخ دفاع

شنبه 31 شهریور ساعت 14

 

 

مکان: سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی

 

 

A notification forThesis for Master of Sience of Industrial Engineering

 

Title

 

An algorithm for multi-factory unrelated parallel machine scheduling with setup times

 

 

Supervisor:

Dr. Javad Behnamian

 

 

By:

Sara Kamran

 

 

Time:22 September  at 14 Pm

 

 

 

 

Location: amphitheater in Engineering Faculty

 

 

چکیده

این تحقیق به زمانبندی تولید چند کارخانه¬ای پرداخته است که در آن چند کارخانه که متعلق به یک شرکت هستند کنار هم فعالیت می¬کنند تا سود کلی شرکت افزایش یابد. مسئله¬ای که وجود دارد این است که کارها به کدام کارخانه و در هر کارخانه به کدام ماشین تخصیص می¬یابد. کارخانه¬ها شامل ماشین¬های موازی غیر مرتبط با زمان¬های آماده¬سازی وابسته به توالی کارها می¬باشند. پس از پیشنهاد دادن یک مدل برنامه¬ریزی خطی عدد صحیح مختلط برای مسئله، الگوریتم فراابتکاری رقابت استعماری با تابع هدف حداقل¬سازی حداکثر زمان تکمیل کارها پیشنهاد شده است. در نهایت نیز کارایی الگوریتم با انجام آزمایشات با الگوریتم ژنتیک مقایسه و نتایج گزارش شده است.

 

 

کلمات کلیدی: زمانبندی، تولید چند کارخانه¬ای، ماشین¬های موازی غیر مرتبط، زمان¬های آماده¬سازی وابسته به توالی، الگوریتم رقابت استعماری

 

Abstract

In this research, the multi-factory scheduling problem is considered, which factories belong to a company and work with each other to increase the income of the company. The problem is assigning jobs to appropriate factory and scheduling jobs on machines in each factory. Machines in each factory are unrelated parallel machines. For scheduling jobs on machines sequence-dependent setup times are considered. After proposing mixed integer linear programming model for the problem, we developed an evolutionary metaheuristic namely imperialist competitive algorithm (ICA). The optimization criterion is the minimization of the maximum completion time or makespan among the factories (C_max). We compare the obtained solutions using the proposed ICA with those using an adopted genetic algorithm to show the efficiency of the proposed algorithm. Finally, the results are reported.

 

رزومه

سارا کامران

ایمیل :sarakamran4416@yahoo.com

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلی: کارشناسی

 رشته تحصیلی: مهندسی کشاورزی-گیاهپزشکی

دانشگاه محل تحصیل:  دانشگاه بوعلی سینا       

مدت زمان تحصیل: 1/7/83 الی 30/11/87

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مهندسی صنایع سیستم های اقتصادی اجتماعی

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه بوعلی سینا

           

مدت زمان تحصیل: 1/7/95 الی 1/7/97

 

عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد:

ارائه الگوریتم برای زمانبندی چندکارخانه‌ای با ماشین‌های موازی غیرمرتبط با درنظر گرفتن زمان‌های آماده‌سازی

 

اشنا با نرم افزار، Gams, Eviews