سپیده زارعی

سپیده زارعی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

دانشكده مهندسي

گروه مهندسی کامپیوتر

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

عنوان:

 

روشی انرژی‌آگاه برای مهندسی ترافیک درون‌دامنه‌ای به کمک روش‌های اکتشافی

 

استاد راهنما:

دكتر محمد نصیری

استاد مشاور:

دكتر محرم منصوری‌زاده

پژوهشگر:

سپیده زارعی

چكيده پايان نامه:

در روشهای معمول مهندسی ترافیک،  تمامی مسیریابهاو پورتهای مختلف آنها، صرفنظر از میزان بار ورودی به شبکه همیشه فعال بوده و بنابراین انرژی مصرف میکنند. از طرفی میانگین بهره‌وری لینکها در شبکه‌های ارائه‌دهنده خدمات‌ اینترنتی تقریبا پایین بوده و حداکثر در حدود 30 تا 40 درصد است. بر همین اساس، هدف روشهای مهندسی ترافیک انرژی آگاه این است که بر اساس وضعیت بار موجود بر روی لینکها و نیز حجم تقاضای ورودی، مسیرهای هدایت داده را به نحوی تغییر دهند که بتواند برخی گرهها/لینکهای کم ترافیک را خاموش نموده و بار تخصیص یافته به آنها را بر روی مسیرهای دیگر قرار دهد تا از این رهگذر انرژی مصرفی کل شبکه را کاهش دهد.

در این پایان‌نامه، پس از ارائه چند الگوریتم مهندسی ترافیک انرژی‌آگاه، در نهایت یک روش اکتشافی  برای مهندسی ترافیک انرژیآگاه در شبکههای درون‌دامنهای ارائه میدهیم. در روش پیشنهادی ابتدا لینکها به‌ترتیب بهره‌وری آن‌ها و اندیسی که به هر لینک متناسب با میزان تأثیر خاموش کردن آن در انرژی مصرفی داده‌ایم، مرتب می‌شوند. سپس، لینک‌های مرتب‌شده به ترتیب برای غیرفعالسازی موقت آزمایش می‌شوند. نتایج شبیهسازی در شبکه Abilene و Extended Abilene به همراه انواع مختلفی از ماتریس ترافیک واقعی نشان می‌دهد که می‌توان تعدادی از گره‌های میانی و لینک‌ها را، با رعایت تضمین کیفیت سرویس، در زمانی که ترافیک حجم کم یا متوسطی دارد، خاموش کرده و انرژی مصرفی را تا حدود 35 درصد ذخیره نمود.

 

 

 

زمان:دوشنبه 27/11/93 ساعت 17

 

مكان:سمینار صنایع

 

 

Abstract:

In common traffic engineering methods, all routers and ports without respect to their load are always on and consume energy. On the other hand average utilization in computer networks is below 30-40%. Energy aware traffic engineering method’s objective is to identify and turn off underutilized resources and relay their load on the other resources to save and decrease energy consumption.

In this thesis we propose a heuristic energy aware traffic engineering method in intra-domain networks called EADTE. EADTE sorts links with two criteria, utilization and an index set to them according to their importance in saving energy. Links in sorted array are then checked for being off. Evaluation results on Abilene and Exteded Abilene with real traffic matrix indicates that about 35% energy saving can be obtained by turning off underutilized links and routers on off peak hours with respect to QOS.