اساتید دانشکده

پرویز خانجانزاده

پرویز خانجانزاده

پرویز خانجانزاده   (EN Page)

مربی 
پست الکترونیکی: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه انجماد و ریخته گری 2118083 1 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/08 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
علم مواد 2117019 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1397/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
کارگاه ریخته گری و آهنگری 2117057 1 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 13:00) 1397/10/10 (16:00 - 18:00) ترم اول 1397
نقشه کشی صنعتی 1 2117015 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته شنبه (15:00 - 18:00) 1397/10/11 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
نقشه کشی صنعتی 1 2117015 2 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 18:00) 1397/10/11 (14:00 - 17:00) ترم اول 1397
نقشه کشی صنعتی 1 2117015 2 03 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 18:00) 1397/10/12 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
نقشه کشی صنعتی 1 2117015 2 04 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (15:00 - 18:00) 1397/10/12 (14:00 - 17:00) ترم اول 1397
نقشه کشی صنعتی 2113016 1 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/10 (10:00 - 13:00) ترم اول 1397
نقشه کشی صنعتی 2113016 1 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/10 (10:00 - 13:00) ترم اول 1397
نمایش 41 - 49 از 49 نتیجه
از 3