دروس ارائه شده

cool دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .

جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

 

نمایش 1 - 20 از 1,485 نتیجه
از 75
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اجزا محدود2 طراحی کاربردی 2117338 3 دکتری مهندسی مکانیک 01 غلامحسین مجذوبی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) 1402/10/21 (14:00 - 16:00)
ارتعاشات مکانیکی 2117035 3 کارشناسی مهندسی مکانیک 01 مهدی کریمی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1402/11/02 (10:30 - 12:30)
آز- ترمودینامیک 2117025 1 کارشناسی مهندسی مکانیک 03 امیره نوربخش هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
آز- ترمودینامیک 2117025 1 کارشناسی مهندسی مکانیک 02 امیره نوربخش هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
آز- ترمودینامیک 2117025 1 کارشناسی مهندسی مکانیک 01 امیره نوربخش هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
آز _ مکانیک سیالات 2117028 1 کارشناسی مهندسی مکانیک 02 محمدسعید عقیقی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
آز _ مکانیک سیالات 2117028 1 کارشناسی مهندسی مکانیک 01 محمدسعید عقیقی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
آز _ مکانیک سیالات 2117028 1 کارشناسی مهندسی مکانیک 03 محمدسعید عقیقی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
الاستیسیته 2117304 3 دکتری مهندسی مکانیک 01 علی علوی نیا هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) 1402/11/02 (14:00 - 16:00)
آنالیز مودال 2117165 3 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 01 علیرضا شوشتری هرهفته دوشنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1402/10/25 (10:30 - 12:30)
انتقال حرارت 1 2117032 3 کارشناسی مهندسی مکانیک 01 فضل اله اسکندری منجیلی هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1402/10/26 (10:30 - 12:30)
انتقال حرارت تشعشع 2117182 3 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 01 امیره نوربخش هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) 1402/11/01 (14:00 - 16:00)
پلاستیسیته 2117122 3 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 01 فرامرز فرشته صنیعی هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1402/11/01 (10:30 - 12:30)
ترمودینامیک 1 2117023 3 کارشناسی مهندسی مکانیک 01 محمدسعید عقیقی هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) 1402/10/27 (08:30 - 10:30)
ترمودینامیک 2 2117024 3 کارشناسی مهندسی مکانیک 01 فضل اله اسکندری منجیلی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) 1402/10/27 (10:30 - 12:30)
ترمودینامیک پیشرفته 2118236 2 کارشناسی ارشد 01 حمید اصفهانی هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1402/11/04 (10:30 - 12:30)
ترمودینامیک پیشرفته 2117178 3 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 01 فضل اله اسکندری منجیلی هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1402/10/27 (14:00 - 16:00)
توربوماشین 2117039 3 کارشناسی مهندسی مکانیک 01 محسن گودرزی هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1402/10/25 (14:00 - 16:00)
تئوری ورق و پوسته 1 2117119 3 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 01 رحمن سیفی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) 1402/10/25 (08:30 - 10:30)
حرارت مرکزی و تهویه مطبوع 1 2117042 3 کارشناسی مهندسی مکانیک 01 محمدسعید عقیقی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1402/11/01 (08:30 - 10:30)
نمایش 1 - 20 از 1,485 نتیجه
از 75