سمینارها و پایان نامه ها

1402/03/28 و 17:30

پایان نامه کارشناسی ارشد میلاد فراهانی علوی - رشته مکانیک

شنبه 1401/12/20 ساعت 16:00

پایان نامه کارشناسی ارشد رضا قاسمی - رشته مکانیک

15 اسفند ماه 1401 ساعت 11

رساله دکتری مسعود نجفی - رشته مکانیک

14/12/1401

پایان نامه کارشناسی ارشد رحمان مقصودی - رشته مکانیک

نهم اسفند ماه1401 ساعت دو

پایان نامه کارشناسی ارشد ابراهیم جباری - رشته مکانیک

هفتم اسفند ساعت یازده

پایان نامه کارشناسی ارشد رضاویسکرمی - رشته مکانیک

چهارشنبه-3 اسفند1401

رساله دکتری سمانه پورالعجل - رشته مکانیک

1401/11/19 ساعت 10 صبح

پایان نامه کارشناسی ارشد حامد صمیمی

شنبه 30 مهر 1401

پایان نامه کارشناسی ارشد کیمیا سلیمانی - رشته مکانیک

14:00 تا 16:00، 27 مهرماه 1401

پایان نامه کارشناسی ارشد پرستو خزلی - رشته مکانیک

نمایش 1 - 20 از 86 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 5