دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .

جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

ابزار شناسی و ماشینکاری پیشرفته

نام درس ابزار شناسی و ماشینکاری پیشرفته
کد درس 2117411
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز