اعضای هیات علمی

نمایش 14 نتیجه
از 1
 
علیرضا حاتمی

علیرضا حاتمی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
محسن حسن بابای نوزادیان

محسن حسن بابای نوزادیان

استادیار 
پست الکترونیکی: 
سیدمنوچهر حسینی پیلانگرگی

سیدمنوچهر حسینی پیلانگرگی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
صالح رازینی

صالح رازینی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
عباس رمضانی

عباس رمضانی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
سید رضا سبز پوشان

سید رضا سبز پوشان

مربی (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
یونس سلگی

یونس سلگی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
زهرا سهرابی

زهرا سهرابی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
محمدمهدی شهبازی

محمدمهدی شهبازی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
مجید غنی ئی زارچ

مجید غنی ئی زارچ

استادیار 
پست الکترونیکی: 
محمدامین قاسمی

محمدامین قاسمی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
حمیدرضا کرمی

حمیدرضا کرمی

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
محمدحسن مرادی

محمدحسن مرادی

استاد 
پست الکترونیکی: 
سیدحسن موسوی

سیدحسن موسوی

مربی (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
نمایش 14 نتیجه
از 1